Dòng Nội dung
1
Củng cố lòng tin, sự gắn bó của nhân dân với Đảng, nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa : Sách chuyên khảo / Dương Trung Ý (ch.b.), Đỗ Ngọc Ninh, Lê Kim Việt, ...
H. : Lý luận Chính trị, 2024
282tr. ; 21cm.
Dương Trung Ý
Trình bày những vấn đề lý luận và thực tiễn về củng cố lòng tin, sự gắn bó của nhân dân với Đảng, nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta; nêu thực trạng, nguyên nhân, kinh nghiệm, những vấn đề đặt ra, phương hướng, nhiệm vụ và đề xuất giải pháp tiếp tục củng cố lòng tin, sự gắn bó của nhân dân với Đảng, nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa đến năm 2030
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
2
Giáo trình Lý luận chung về nhà nước và pháp luật : Dành cho đào tạo đại học, sau đại học và trên đại học ngành Luật / Vũ Trọng Lâm (ch.b.), Nguyễn Văn Động, Đinh Ngọc Thắng...
H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2020
523tr. ; 24cm.
Vũ Trọng Lâm
Trình bày những lý luận chung về nhà nước và pháp luật; các khái niệm cơ bản, các hình thức nhà nước nhà nước chủ nô, nhà nước phong kiến, nhà nước tư sản, nhà nước xã hội chủ nghĩa, nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Những lý luận chung, những khái niệm cơ bản về pháp luật, pháp luật chủ nô, pháp luật phong kiến và pháp luật tư sản, pháp luật xã hội chủ nghĩa, pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam
(3) (Lượt lưu thông:1) (0) (Lượt truy cập:0)
3
Hồ Chí Minh - Người xây dựng Đảng Cộng sản và chính quyền nhà nước kiểu mới Việt Nam / Trần Đình Huỳnh, Đỗ Minh Tuấn
H. : Nxb. Hà Nội, 2020
172tr. ; 21cm.
Trần Đình Huỳnh
Trình bày một số tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, xây dựng nhà nước và chính quyền nhà nước kiểu mới
(3) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
4
Tập bài giảng lý luận về nhà nước / Phan Nhật Thanh, Đỗ Minh Khôi, Vũ Thị Bích Hường...
H. : Hồng Đức ; Hội Luật gia Việt Nam, 2019
291tr. ; 21cm.
Các vấn đề lý luận về nhà nước: nguồn gốc, bản chất, các kiểu và hình thức nhà nước, chức năng, bộ máy nhà nước, nhà nước trong hệ thống chính trị, nhà nước XHCN, những vấn đề cơ bản về nhà nước pháp quyền
(7) (Lượt lưu thông:2) (0) (Lượt truy cập:0)