Dòng Nội dung
1
Điều dưỡng cơ bản : Sách đào tạo cao đẳng điều dưỡng / Đỗ Đình Xuân c.b
H. : Y học, 2012
311tr. : hình ảnh, bảng ; 27cm.
Đỗ Đình Xuân
Trình bày các vấn đề cơ sở chung về nghề nghiệp của điều dưỡng, sự phát triển của ngành, khoa học cơ bản, những vấn đề cần an toàn người bệnh trong chăm sóc và đáp ứng nhu cầu cơ bản trong sinh hoạt hàng ngày của con người, đặc biệt là việc chăm sóc vệ sinh tại giường cho người bệnh nặng, bệnh nhân không tự ra khỏi giường bệnh
(5) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
2
Điều dưỡng cơ bản : Tài liệu sơ thảo đào tạo trung học và cao đẳng điều dưỡng / B.s Ngô Toàn Định, Vũ Thục Anh, Tạ Khánh Huệ...
H. : Y học, 2011
586tr. : hình ảnh ; 27cm.
Trình bày nội dung các kỹ thuật điều dưỡng, kỹ thuật sơ cấp cứu chấn thương, các thủ thuật và kĩ năng phụ thầy thuốc; một số thủ thuật chuyên sâu, thủ thuật khó để phù hợp với cử nhân điều dưỡng hằng ngày vẫn thực hiện
(5) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
3
Điều dưỡng cơ bãn. Sách đào tạo cao đẳng điều dưỡng Mã số: C.34.Z.02 / Đỗ Đình Xuân c.b T.2 :
H. : Y học, 2013
242tr. : hình ảnh ; 27cm.
Đỗ Đình Xuân
Trình bày nội dung các kỹ thuật điều dưỡng, các kỹ thuật sơ cấp cứu chấn thương, các thủ thuật và phụ thầy thuốc một số thủ thuật chuyên sâu, một số thủ thuật khó để phù hợp với cử nhân điều dưỡng hằng ngày vẫn thực hiện
(5) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)