Dòng Nội dung
1
Phương pháp luận dân dã / Alain Coulon ; Lê Minh Tiến dịch
H. : Tri thức, 2018
206tr. ; 21cm.
Coulon, Alain
Giới thiệu lịch sử của phong trào Phương pháp luận dân dã; những khái niệm then chốt của Phương pháp luận dân dã; xã hội học bình dân và xã hội học chuyên nghiệp; vấn đề phương pháp luận dân dã...
(1)
2
Phương pháp luận dân dã / Alain Coulon ; Lê Minh Tiến dịch
H. : Tri thức, 2018
206tr. ; 21cm.
Coulon, Alain
Giới thiệu lịch sử của phong trào Phương pháp luận dân dã; những khái niệm then chốt của Phương pháp luận dân dã; xã hội học bình dân và xã hội học chuyên nghiệp; vấn đề phương pháp luận dân dã...
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)