Dòng Nội dung
1
Giáo trình Giáo dục quốc phòng - an ninh. Dùng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng / Đào Huy Hiệp, Nguyễn Mạnh Hưởng, Lưu Ngọc Khải... T.1 :
H. : Giáo dục, 2008
227tr. ; 24cm.
Trình bày đối tượng, phương pháp nghiên cứu môn học giáo dục quốc phòng - an ninh, quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, chiến tranh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân...
(196) (Lượt lưu thông:1) (0) (Lượt truy cập:0)
2
Giáo trình Giáo dục quốc phòng - an ninh. Dùng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng / Nguyễn Đình Lưu, Nguyễn Tiến Hải, Nguyễn Hữu Hảo... T.2 :
H. : Giáo dục, 2008
223tr. : minh họa ; 24cm.
Khái niệm về đội ngũ đơn vị. Tìm hiểu về bản đồ quân sự, một số loại vũ khí bộ binh, thuốc nổ, phòng chống vũ khí huỷ diệt lớn, cấp cứu ban đầu vết thương chiến tranh do vũ khí thông thường, ba môn quân sự phối hợp, từng người trong chiến đấu tiến công và phòng ngự. Kĩ thuật bắn súng tiểu liên AK
(198) (Lượt lưu thông:1) (0) (Lượt truy cập:0)
3
Giáo trình giáo dục quốc phòng - an ninh. Dùng cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng / Nguyễn Đức Đăng, Nguyễn Tiến Hải, Nguyễn Hữu Hảo, .... Tập hai :
H. : Giáo dục Vệt Nam, 2013
217tr. : minh họa ; cm.
Nguyễn Đức Đăng
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)
4