Dòng Nội dung
1
Bài tập toán cao cấp. Nguyễn Đình Trí (Ch.b.), Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh T.2, Phép tính giải tích một biến số /
H. : Giáo dục Việt Nam, 2023
271tr. : minh họa ; 20cm.
Nguyễn Đình Trí
(10) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
2
Bài tập toán cao cấp. Nguyễn Đình Trí (Ch.b.), Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh T.3, Phép tính giải tích nhiều biến số /
H. : Giáo dục Việt Nam, 2017
499tr. : minh họa ; 21cm.
Nguyễn Đình Trí
(10) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
3
Bài tập toán học cao cấp. Nguyễn Đình Trí (Ch.b.), Trần Việt Dũng, Trần Xuân Hiền, Nguyễn Xuân Thảo T.3, Chuỗi và phương trình vi phân /
H. : Giáo dục Việt Nam, 2023
203tr. : minh họa ; 24cm.
Nguyễn Đình Trí
(10) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
4
5
Giải tích toán học : Tập 1 / Nguyễn Văn Khuê (chủ biên), Lê Mậu Hải
H. : Đại học sư phạm, 2012
382 tr. ; 21cm.
Nguyễn Văn Khuê (chủ biên), Lê Mậu Hải
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)