Dòng Nội dung
1
Nghiên cứu phương pháp gradient phối ngẫu để nhận dạng nguồn nhiệt di động : Sách chuyên khảo / Lê Minh Tùng, Trần Thanh Phong (Đồng ch.b.)
H. : Khoa học và kỹ thuật, 2022
92tr. : minh họa ; 24cm.
Lê Minh Tùng
Trình bày quá trình trao đổi nhiệt và mô hình toán học; Phương pháp gradient phối ngẫu; Nhận dạng thông số của hệ thống dựa trên phương pháp gradient phối ngẫu
(15) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)