Dòng Nội dung
1
Python cơ bản / Bùi Việt Hà
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020
253tr. : hình vẽ, bảng ; 27cm.
Bùi Việt Hà
Gồm các kiến thức cơ bản về Python; làm quen với môi trường tương tác Python; input và chuyển đổi dữ liệu; hàm số; đối tượng; kiểu dữ liệu list. Mảng một chiều; list của list. Mảng nhiều chiều; khái niệm module; xâu ký tự; đọc và ghi tệp...
(1) (Lượt lưu thông:1) (0) (Lượt truy cập:0)