Dòng Nội dung
1
Kiên định và sáng tạo trong thực hiện đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nguyễn Quyết Q.1 /
H. : Quân đội nhân dân, 2022
716tr. ; 21cm.
Nguyễn Quyết
(5) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
2
Kiên định và sáng tạo trong thực hiện đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nguyễn Quyết Q.2 /
H. : Quân đội nhân dân, 2022
716tr. ; 21cm.
Nguyễn Quyết
(5) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)