Dòng Nội dung
1
Nghệ thuật đọc diễn cảm / Vũ Nho
H. : Thanh niên, 1999
117tr. ; 19cm.
Vũ Nho
Trình bày lịch sử, ý nghĩa, các hình thức đọc diễn cảm. Những vấn đề cơ bản của nghệ thuật đọc diễn cảm và thực hành đọc diễn cảm
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)