Dòng Nội dung
1
Chính sách, cơ chế tài chính thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025
H. : Tài chính, 2022
399tr. : bảng ; 24cm.
Hệ thống các văn bản pháp luật về đường lối chung và cụ thể trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình mục tiêu giai đoạn 2021-2025 như: Cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
(4) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)