Dòng Nội dung
1
Tài liệu tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số / B.s.: Nguyễn Hà Anh, Trần Minh Phương
H. : Văn hoá dân tộc, 2023
219tr. : biểu đồ, bảng ; 21cm.
Nguyễn Hà Anh
Khái quát một số đặc điểm hôn nhân và gia đình dân tộc thiểu số; thông tin về thực trạng, những hệ luỵ, nguyên nhân, nhiệm vụ và giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; công tác truyền thông phòng ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở một số địa phương
(3) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)