Dòng Nội dung
1
Vi rút vi khuẩn gây bệnh trên gia cầm thuỷ cầm : = Viral, bacterial infectious diseases of poultry and waterfowl / Nguyễn Đức Hiền
Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2022
950tr. : ảnh màu, bảng ; 24cm.
Nguyễn Đức Hiền
Trình bày phương pháp phòng chống 13 nhóm virus gây bệnh trong chăn nuôi gia cầm như herpesvirus, coronavirus, parvovirus...; 15 nhóm vi khuẩn gây bệnh như pasteurella, riemerella, clostridium... Hướng dẫn một số kỹ thuật cơ bản trong việc mổ khám để chẩn đoán bệnh tích trên gà và vịt
(2) (Lượt lưu thông:3) (0) (Lượt truy cập:0)