Dòng Nội dung
1
Kỷ yếu hội thảo giáo dục Việt Nam 2020: Tự chủ trong giáo dục đại học - Từ chính sách đến thực tiễn / Phan Thanh Bình, Huỳnh Thành Đạt, Phạm Tất Thắng, Vũ Hải Quân,....
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2021
1029tr. : minh họa ; 27cm.
Tập hợp 87 bài viết chia sẻ những quan điểm, ý tưởng và giải pháp đẩy mạnh tự chủ đại học nhằm phát triển giáo dục đại học, tạo cơ sở lí luận và thực tiễn phục vụ việc nghiên cứu và xây dựng chính sách, pháp luật trong lĩnh vực giáo dục.
(0) (Lượt lưu thông:0) (2) (Lượt truy cập:0)
2
Phát triển năng lực công nghệ thông tin cho sinh viên sư phạm đáp ứng yêu cầu giáo dục 4.0 / Lê Thị Hồng Chi (Ch.b.), Phan Thị Tình, Hoàng Thanh Phương...
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023
200tr. ; 21cm.
Lê Thị Hồng Chi
(4) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)