Dòng Nội dung
1
Bài tập kiểm toán
TP. HCM : Tài chính, 2021
326tr. : Minh họa ; 24cm.
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)
2
Kiểm toán / Trần Thị Giang Tân, Vũ Hữu Đức, Võ Anh Dũng, ....
TP. HCM : Lao động, 2021
654tr. : Minh họa ; 27cm.
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)