Dòng Nội dung
1
30 năm kết hợp quân dân y trên biển, đảo : Hội thảo khoa học / Nguyễn Trường Sơn, Nguyễn Xuân Kiên, Chu Tiến Cường...
Tp. Hồ Chí Minh : Tp. Hồ Chí Minh, 2021
276tr. ; 27cm.
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)