Dòng Nội dung
1
30 năm kết hợp quân dân y trên biển, đảo : Hội thảo khoa học / Nguyễn Trường Sơn, Nguyễn Xuân Kiên, Chu Tiến Cường...
Tp. Hồ Chí Minh : Tp. Hồ Chí Minh, 2021
276tr. ; 27cm.
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
2
Bản hùng ca giữ biển / Ma Văn Kháng, Trần Đăng Khoa, Lương Sĩ Cầm...
H. : Văn học, 2016
218tr. ; 21cm
Giới thiệu tuyển tập những bài viết về biển đảo quê hương
(0) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
3
Bản hùng ca giữ biển / Ma Văn Kháng, Trần Đăng Khoa, Lương Sĩ Cầm...
H. : Văn học, 2016
218tr. ; 21cm
Giới thiệu tuyển tập những bài viết về biển đảo quê hương
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
4
Cà phê cùng Tony : Tập bài viết / Tony Buổi Sáng
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017
266tr. : tranh vẽ ; 21cm.
Tony Buổi Sáng
(1) (Lượt lưu thông:2) (0) (Lượt truy cập:0)
5
Chuyện quanh ta / Phạm Quang Long
H. : Nxb. Hà Nội, 2019
378tr. ; 21cm.
Phạm Quang Long
Giới thiệu các bài viết thể hiện quan điểm sống của tác giả đặt ra nhiều vấn đề mang tính khái quát, lâu dài có tầm vóc quy mô và cả những ứng xử nhỏ trong phạm vi hẹp nhưng đầy đủ nội hàm của văn hoá như: thấm nhuần quan điểm lịch sử khi xử lý các vấn đề của văn hoá, một số nhận thức bước đầu về văn hoá giữ nước của ông cha, nghiên cứu văn hoá làng xã từ góc nhìn hiện đại...
(1)