Dòng Nội dung
1
Giải pháp phát triển tư vấn tâm lý trong các nhà trường đáp ứng nhu cầu người học : Tuyển tập công trình khoa học Hội thảo quốc gia tổ chức ngày 23 - 24/7/2021 tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà / Nguyễn Ngọc Phú, Đinh Phương Duy, Nguyễn Thị Kiều...
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021
550tr. : hình vẽ, bảng ; 27cm.
Tập hợp các bài viết về phát triển tư vấn tâm lý trong các nhà trường bao gồm: Các vấn đề lý luận; tư vấn tâm lý trong các nhà trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, cao đẳng, đại học và các vấn đề khác
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
2
Giải pháp phát triển tư vấn tâm lý trong các nhà trường đáp ứng nhu cầu người học : Tuyển tập công trình khoa học Hội thảo Quốc gia tổ chức ngày 23-24/7/2021 tại Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa / Nguyễn Ngọc Phú, Đinh Phương Duy, Nguyễn Thị Kiều....
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021
550tr. : minh họa ; 27cm.
Tập hợp 60 báo cáo khoa học của các nhà khoa học tâm lý học, giáo dục học, các nhà quản lý và giảng viên, giáo viên với các giải pháp để nâng cao hiệu quả của công tác tư vấn tâm lý cho học sinh ờ nhà trường
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
3
Giáo dục chủ quyền biển đảo biên giới quốc gia dùng trong nhà trường (Hỏi - Đáp) / Phan Ngọc Huyền, Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Trần Đức Anh Sơn
H. : Đại học Sư phạm, 2015
160tr. : minh họa ; 21cm.
Phan Ngọc Huyền
Gồm 50 câu hỏi - đáp được biên soạn theo 2 phần: Phần 1: Hỏi - đáp về chủ quyền biển đảo. Phần 2: Hỏi - đáp về chủ quyền biên giới quốc gia
(4)