Giáo trình (Tất cả)
Hoạt động trải nghiệm với steam dành cho học sinh trung học cơ sở / Phan Minh Phụng, Trần Tấn Tài, Huỳnh Ngọc Thanh (Đồng c.bb.), Phan Huy Bảo,... [27-11-2020] (3)

Sách gồm hai phần: Phần 1: Lí thuyết về giáo dục trải nhiệm với STEAM : Phần này sẽ giúp bạn đọc hiểu được quá trình hình thành, phát triển cũng như vai trò, đặc điểm... của hoạt động trải nghiệm, giáo dục STEAM và sự kết hợp giữa hoạt động trải nghiệm với STEAM. Nắm vững phần này sẽ giúp các thầy, cô giáo có khả năng thiết kế các chủ đề hoạt động trải nghiệm với STEAM Phần 2: Một số chủ đề hoạt động trải nghiệm với STEAM: Gồm một số chủ đề thuộc nhiều lĩnh vực khoa học khác nhau, yêu cầu học sinh phải làm việc nhóm và vận dụng kiến thức theo hướng tiếp cận liên môn để giải quyết những vấn đề thực tiễn về môi trường, tiết kiệm năng lượng, an toàn thực phẩm..., qua đó góp phần phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất cho học sinh.

Lãnh đạo giỏi phải biết tạo niềm vui : Đổi mới tư duy quản trị trong thời đại 4.0 / Jurgen Appelo ; Việt Hưng, Diệu Hằng, Hồng Hạnh dịch [27-11-2020] (3)

Lãnh đạo giỏi phải biết tạo niềm vui tập trung vào quản trị con người, một tập thể thống nhất sẽ là nền tảng vững chắc cho sự phát triển. Đây là cuốn sách về quản trị phù hợp với tất cả mọi người: Các nhà phát triển, nghệ sĩ, nhà văn, quản lý nhóm, nhà thiết kế, quản lý dự án, nhà đào tạo, doanh nhân và những người làm việc tự do,v.v... Tất cả mọi người, ở các mức độ khác nhau, đều phải chịu trách nhiệm về hoạt động quản trị. Cuốn sách này sẽ chỉ cho bạn cách quản lý hiệu quả hơn, với ít nhà quản lý hơn, thông qua những phân tích về các phương pháp đã và đang được các công ty khác trên thế giới áp dụng.

Giáo trình thương mại điện tử / Nguyễn Văn Hùng (c.b.), Phan Quan Việt [27-11-2020] (3)

Giáo trình Thương mại điện tử gồm 7 chương cung cấp kiến thức tương đối toàn diện trong lĩnh vực TMĐT.

Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học và dạy học phát triển năng lực học sinh tiểu học / Đỗ Xuân Thảo, Nguyễn Hữu Hợp [27-11-2020] (3)

Giới thiệu chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học và dạy học phát triển năng lực học sinh tiểu học theo các chủ đề: chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học trong chương trình giáo dục phổ thông quốc gia, những điểm mới của chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học, dạy học như là con đường cơ bản phát triển năng lực học sinh tiểu học, tổ chức dạy học phát triển năng lực học sinh tiểu học

Kỹ năng ứng phó với stress trong hoạt động học tập theo tín chỉ của sinh viên đại học sư phạm : Lý luận và thực tiễn : Sách chuyên khảo / Đỗ Văn Đoạt [27-11-2020] (3)

Cơ sở lý luận về kỹ năng ứng phó với stress trong hoạt động tín chỉ của sinh viên đại học sư phạm. Trình bày kết quả nghiên cứu thực trạng và thực nghiệm về kỹ năng ứng phó với stress trong hoạt động học tập theo tín chỉ của sinh viên đại học sư phạm

Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường Tiểu học / Nguyễn Hữu Hợp [27-11-2020] (3)

Những vấn đề chung về tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học; Nội dung và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học

Quản trị công ty / Ch.b.: Hoàng Văn Hải, Đinh Văn Toàn [27-11-2020] (3)

Trình bày tổng quan về quản trị công ty; những quy định pháp lý và quy định nội bộ trong quản trị công ty; các vấn đề chủ yếu trong quản trị công ty gồm: cổ đông, đại hội cổ đông, hội đồng quản trị, ban điều hành, kiểm soát nội bộ và kiểm toán

Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam / Nguyễn Đăng Dung, Đặng Minh Tuấn, Vũ Công Giao (ch.b.)... [27-11-2020] (5)

Trình bày khái niệm cơ bản của Luật Hiến pháp, vấn đề cơ bản về hiến pháp, sự ra đời và phát triển của nền lập hiến Việt Nam, chế độ chính trị, quốc tịch Việt Nam, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân...

Bài tập tính ngắn mạch trong hệ thống điện / Ngô Minh Khoa [27-11-2020] (3)

Khái niệm chung về ngắn mạch trong hệ thống điện. Thiết lập sơ đồ tính toán ngắn mạch. Tính toán ngắn mạch ba pha duy trì, dòng điện ngắn mạch quá độ, ngắn mạch không đối xứng và sự cố phức tạp