Giáo trình (Tất cả)
Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp Nam Bộ qua tài liệu địa bạ triều Nguyễn - Nghiên cứu huyện Hà Châu - tỉnh Hà Tiên / Bùi Hoàng Tân [15-04-2022] (1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Khái quát về vùng đất Hà Châu và quá trình khai phá trước thế kỷ XIX. Nghiên cứu tình hình sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp huyện Hà Châu tỉnh Hà Tiên ở nửa đầu thế kỷ XIX

Sổ tay Hướng dẫn viên du lịch / Nguyễn Thị Minh Ngọc [15-04-2022] (1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Kiểm nghiệm và phân tích thực phẩm / Lê Thị Mùi [24-03-2022] (0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)