Sách tham khảo (Tất cả)
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên lĩnh vực văn hoá, văn nghệ : Sách chuyên khảo / Vũ Thị Phương Hậu (ch.b.), Bùi Thị Kim Chi, Nghiêm Thị Thu Nga, Ngô Thị Thu Ngà, ... [04-06-2024] (1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Giới thiệu quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về văn hoá, văn nghệ. Qua đó, khẳng định những tư tưởng, quan điểm đúng đắn, mang tính thời sự và tinh thần thời đại; nhận diện những quan điểm sai trái, phiến diện, lệch lạc về văn hoá, văn nghệ

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch - Từ bình diện chung đến đặc thù khu vực Tây Nam Bộ : Sách chuyên khảo / Đinh Văn Thụy ( ... [04-06-2024] (1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Gồm những bài viết đề cập tới thực trạng và giải pháp nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới ở khu vực Tây Nam Bộ; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị của Đảng bộ, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới; khu vực Tây Nam Bộ tăng cường phối hợp giữa các lực lượng trong công tác tuyển truyền, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn hiện nay...

Giải pháp thực hiện các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIII của Đảng : Sách chuyên khảo / Lê Văn Lợi (ch.b.), Đặng Quang Định, Vũ Văn Phúc, Hoàng Ngọc Hòa, ... [04-06-2024] (1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Trình bày một số vấn đề lý luận trong việc xác định và thực hiện các đột phá chiến lược và việc xác định, thực trạng thực hiện các đột phá chiến lược trong các nhiệm kỳ Đại hội của Đảng. Nêu quan điểm và đề xuất giải pháp thực hiện các đột phá chiến lược do Đại hội lần thứ XIII của Đảng đề ra

Triết học Hồ Chí Minh : Sách chuyên khảo / Đặng Quang Định [04-06-2024] (1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

rình bày cơ sở hình thành triết học Hồ Chí Minh; thế giới quan triết học Hồ Chí Minh; nhân sinh quan Hồ Chí Minh; lý luận nhận thức duy vật biện chứng; phép biện chứng duy vật; hình thái kinh tế - xã hội; triết học chính trị; triết học về đời sống tinh thần

Cơ sở lý luận và thực tiễn về xây dựng chính quyền điện tử ở Việt Nam hiện nay : Sách chuyên khảo / Trương Hồ Hải (ch.b.), Đặng Viết Đạt, Hoàng Minh Hội,.... [04-06-2024] (1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Trình bày cơ sở lý luận về xây dựng chính quyền điện tử ở Việt Nam. Thực trạng, quan điểm và định hướng xây dựng chính quyền điện tử ở nước ta

Đổi mới hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của trường chính trị cấp tỉnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng trường chính trị chuẩn: Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Thanh N ... [04-06-2024] (1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Trình bày những vấn đề lý luận và thực tiễn về hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của các trường chính trị cấp tỉnh; đề xuất giải pháp đổi mới hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của các trường chính trị cấp tỉnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng trường chính trị chuẩn