Sách tham khảo (Tất cả)
Chiến tranh nhân dân Việt Nam - Góc nhìn từ lịch sử quân sự / Nguyễn Hoàng Nhiên [10-01-2023] (3) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Gồm những bài viết về các sự kiện, các vấn đề từ lịch sử giữ nước đến Cách mạng Tháng Tám năm 1945, về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, cuộc đụng đầu lịch sử giữa nhân dân Việt Nam và đế quốc Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, củng cố nền quốc phòng toàn dân và các bài viết về tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, những cống hiến về mặt quân sự của các nhà hoạt động cách mạng, các nhà lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, các tướng lĩnh trong Quân đội nhân dân Việt Nam

Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong trạng thái bình thường mới : Sách chuyên khảo / Nguyễn Hồng Quân [10-01-2023] (4) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Nghiên cứu tình hình thế giới, khu vực trong trạng thái bình thường mới. Nêu quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong trạng thái bình thường mới. Đề xuất một số giải pháp xây dựng Quân đội nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong trạng thái bình thường mới

Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu? / Rosie Nguyễn [25-11-2022] (1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Đưa ra những lời khuyên bổ ích qua những trải nghiệm thực tế của tác giả về 3 vấn đề quan trọng: Học, làm, đi. Giúp các bạn trẻ chuẩn bị tốt hành trang cho tương lai, tạo động lực bền vững trong cuộc sống và công việc