thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 658 Qua
    Nhan đề: Quản trị ngân hàng thương mại hiện đại /
DDC 658
Nhan đề Quản trị ngân hàng thương mại hiện đại /Nguyễn Đăng Dờn (Chủ biên)...
Thông tin xuất bản Tp.HCM :Phương Đông,2010
Mô tả vật lý 334tr. ;24cm.
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(12): KT000912-22, KT004604
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảoQUA(3): KM028374, KM028377, KM028385
00000000nam a2200000 a 4500
00111703
0021
004TVL040012018
008040107s2010 vm| vie
0091 0
039|y20040107020200|zlibol5
040|aTGULIB
041|avie
082|a658|bQua
24500|aQuản trị ngân hàng thương mại hiện đại /|cNguyễn Đăng Dờn (Chủ biên)...
260|aTp.HCM :|bPhương Đông,|c2010
300|a334tr. ;|c24cm.
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(12): KT000912-22, KT004604
852|a100|bKho Sách tham khảo|cQUA|j(3): KM028374, KM028377, KM028385
890|a15|b9
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM028374 Kho Sách tham khảo 658 Qua Sách giáo trình 1
2 KM028377 Kho Sách tham khảo 658 Qua Sách giáo trình 2
3 KM028385 Kho Sách tham khảo 658 Qua Sách giáo trình 3
4 KT000912 Kho Sách giáo trình 658 Qua Sách giáo trình 4
5 KT000913 Kho Sách giáo trình 658 Qua Sách giáo trình 5 Hạn trả:04-10-2020
6 KT000914 Kho Sách giáo trình 658 Qua Sách giáo trình 6
7 KT000915 Kho Sách giáo trình 658 Qua Sách giáo trình 7 Hạn trả:04-10-2020
8 KT000916 Kho Sách giáo trình 658 Qua Sách giáo trình 8
9 KT000917 Kho Sách giáo trình 658 Qua Sách giáo trình 9 Hạn trả:04-10-2020
10 KT000918 Kho Sách giáo trình 658 Qua Sách giáo trình 10