thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 658.5 NG-H
    Nhan đề: Giáo trình quản lý chất lượng /
DDC 658.5
Tác giả CN Ngô Phúc Hạnh
Nhan đề Giáo trình quản lý chất lượng /Ngô Phúc Hạnh
Thông tin xuất bản H. :Khoa học và kỹ thuật,2011
Mô tả vật lý 319 tr. ;24 cm
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảoNG-H(1): KM029635
00000000nam#a2200000ui#4500
00112108
0021
004TVL110012423
005202204201358
008110913s2011 vm| vie
0091 0
039|a20220420135804|bquyenntl|y20110913153400|zlibol5
040 |aTGULIB
041 |avie
082 |a658.5|bNG-H
100 |aNgô Phúc Hạnh
245 |aGiáo trình quản lý chất lượng /|cNgô Phúc Hạnh
260 |aH. :|bKhoa học và kỹ thuật,|c2011
300 |a319 tr. ;|c24 cm
852 |a100|bKho Sách tham khảo|j(1): KM029635|cNG-H
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/kt007001thumbimage.jpg
890|a7|b0|c1|d6
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KT007005 Kho Sách giáo trình 658.5 NG-H Sách giáo trình 7
2 KT007004 Kho Sách giáo trình 658.5 NG-H Sách giáo trình 6
3 KT007003 Kho Sách giáo trình 658.5 NG-H Sách giáo trình 5
4 KT007002 Kho Sách giáo trình 658.5 NG-H Sách giáo trình 4
5 KT007001 Kho Sách giáo trình 658.5 NG-H Sách giáo trình 3
6 KT001324 Kho Sách giáo trình 658.5 NG-H Sách giáo trình 2
7 KM029635 Kho Sách tham khảo 658.5 NG-H Sách giáo trình 1