thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 332.6 VO-A
    Nhan đề: Giáo trình đầu tư tài chính /
DDC 332.6
Tác giả CN Võ Thị Thúy Anh
Nhan đề Giáo trình đầu tư tài chính /Võ Thị Thúy Anh, Lê Phương Dung, Đặng Hữu Mẫn
Thông tin xuất bản H. :Tài chính,2012
Mô tả vật lý 411 tr. ;24 cm
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(10): KT001990-9
00000000nam a2200000 a 4500
00114341
0021
004TVL120014656
008120907s2012 vm| vie
0091 0
039|y20120907093500|zlibol5
040|aTGULIB
041|avie
082|a332.6|bVO-A
1001|aVõ Thị Thúy Anh
24500|aGiáo trình đầu tư tài chính /|cVõ Thị Thúy Anh, Lê Phương Dung, Đặng Hữu Mẫn
260|aH. :|bTài chính,|c2012
300|a411 tr. ;|c24 cm
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(10): KT001990-9
890|a10|b8
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KT001990 Kho Sách giáo trình 332.6 VO-A Sách giáo trình 1 Hạn trả:16-10-2020
2 KT001991 Kho Sách giáo trình 332.6 VO-A Sách giáo trình 2
3 KT001992 Kho Sách giáo trình 332.6 VO-A Sách giáo trình 3 Hạn trả:19-10-2020
4 KT001993 Kho Sách giáo trình 332.6 VO-A Sách giáo trình 4
5 KT001994 Kho Sách giáo trình 332.6 VO-A Sách giáo trình 5
6 KT001995 Kho Sách giáo trình 332.6 VO-A Sách giáo trình 6 Hạn trả:19-10-2020
7 KT001996 Kho Sách giáo trình 332.6 VO-A Sách giáo trình 7 Hạn trả:05-10-2020
8 KT001997 Kho Sách giáo trình 332.6 VO-A Sách giáo trình 8 Hạn trả:16-10-2020
9 KT001998 Kho Sách giáo trình 332.6 VO-A Sách giáo trình 9 Hạn trả:05-10-2020
10 KT001999 Kho Sách giáo trình 332.6 VO-A Sách giáo trình 10 Hạn trả:05-10-2020