thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 372.21 NG-H
    Nhan đề: Giáo trình giáo dục hòa nhập :
DDC 372.21
Tác giả CN Nguyễn Xuân Hải
Nhan đề Giáo trình giáo dục hòa nhập :Dành cho hệ cao đẳng sư phạm mầm non /Nguyễn Xuân Hải, Lê Thị Thúy Hằng, Trần Thị Thiệp
Lần xuất bản Tái bản lần thứ hai
Thông tin xuất bản H. :Giáo dục Việt Nam,2011
Mô tả vật lý 155 tr ;24 cm
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(11): SP035469-78, SP036002
00000000naa a2200000 a 4500
00115528
0021
004LTGU130015843
008130829s2011 vm| vie
0091 0
039|y20130829093500|zlibol5
040|aTGULIB
041|avie
082|a372.21|bNG-H
1001|aNguyễn Xuân Hải
245|aGiáo trình giáo dục hòa nhập :|bDành cho hệ cao đẳng sư phạm mầm non /|cNguyễn Xuân Hải, Lê Thị Thúy Hằng, Trần Thị Thiệp
250|aTái bản lần thứ hai
260|aH. :|bGiáo dục Việt Nam,|c2011
300|a155 tr ;|c24 cm
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(11): SP035469-78, SP036002
890|a11|b8
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 SP035469 Kho Sách giáo trình 372.21 NG-H Sách giáo trình 1
2 SP035470 Kho Sách giáo trình 372.21 NG-H Sách giáo trình 2 Hạn trả:09-10-2020
3 SP035471 Kho Sách giáo trình 372.21 NG-H Sách giáo trình 3
4 SP035472 Kho Sách giáo trình 372.21 NG-H Sách giáo trình 4
5 SP035473 Kho Sách giáo trình 372.21 NG-H Sách giáo trình 5 Hạn trả:03-10-2020
6 SP035474 Kho Sách giáo trình 372.21 NG-H Sách giáo trình 6
7 SP035475 Kho Sách giáo trình 372.21 NG-H Sách giáo trình 7
8 SP035476 Kho Sách giáo trình 372.21 NG-H Sách giáo trình 8
9 SP035477 Kho Sách giáo trình 372.21 NG-H Sách giáo trình 9 Hạn trả:11-10-2020
10 SP035478 Kho Sách giáo trình 372.21 NG-H Sách giáo trình 10