thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 658.15 NG-K
    Nhan đề: Quản trị rủi ro tài chính /
DDC 658.15
Tác giả CN Nguyễn Minh Kiều
Nhan đề Quản trị rủi ro tài chính /Nguyễn Minh Kiều
Thông tin xuất bản H. :Thống kê,2014
Mô tả vật lý 492 tr ;24 cm
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(6): KT005201, KT006101-5
00000000naa a2200000 a 4500
00116322
0021
004LTGU140016637
008140826s2014 vm| vie
0091 0
039|y20140826084600|zlibol5
040|aTGULIB
041|avie
082|a658.15|bNG-K
1001|aNguyễn Minh Kiều
245|aQuản trị rủi ro tài chính /|cNguyễn Minh Kiều
260|aH. :|bThống kê,|c2014
300|a492 tr ;|c24 cm
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(6): KT005201, KT006101-5
890|a6|b25|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KT006105 Kho Sách giáo trình 658.15 NG-K Sách giáo trình 6
2 KT006104 Kho Sách giáo trình 658.15 NG-K Sách giáo trình 5
3 KT006103 Kho Sách giáo trình 658.15 NG-K Sách giáo trình 4
4 KT006102 Kho Sách giáo trình 658.15 NG-K Sách giáo trình 3 Hạn trả:31-05-2022
5 KT006101 Kho Sách giáo trình 658.15 NG-K Sách giáo trình 2 Hạn trả:16-06-2022
6 KT005201 Kho Sách giáo trình 658.15 NG-K Sách giáo trình 1