thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 959.704 Tho
    Nhan đề: Thời đại Hồ Chí Minh :

DDC 959.704
Nhan đề Thời đại Hồ Chí Minh :những mốc son rực rỡ /Vũ Kim Yến (sưu tầm và biên soạn)
Thông tin xuất bản H. :Văn hóa - thông tin,2015
Mô tả vật lý 203 tr :ảnh ;21 cm
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(5): KM037574-8
00000000naa a2200000 a 4500
00117144
0021
004LTGU150017459
008150914s2015 vm| vie
0091 0
039|y20150914094300|zlibol5
040|aTGULIB
041|avie
082|a959.704|bTho
245|aThời đại Hồ Chí Minh :|bnhững mốc son rực rỡ /|cVũ Kim Yến (sưu tầm và biên soạn)
260|aH. :|bVăn hóa - thông tin,|c2015
300|a203 tr :|bảnh ;|c21 cm
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(5): KM037574-8
890|a5|b6|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 KM037578 Kho Sách tham khảo 959.704 Tho Sách giáo trình 5
2 KM037577 Kho Sách tham khảo 959.704 Tho Sách giáo trình 4
3 KM037576 Kho Sách tham khảo 959.704 Tho Sách giáo trình 3
4 KM037575 Kho Sách tham khảo 959.704 Tho Sách giáo trình 2
5 KM037574 Kho Sách tham khảo 959.704 Tho Sách giáo trình 1