thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 959.704092 Hoc
    Nhan đề: Hồ Chí Minh và niềm tin tất thắng :

DDC 959.704092
Nhan đề Hồ Chí Minh và niềm tin tất thắng :Bắc Nam sum họp một nhà /Vũ Kim Yến (sưu tầm và biên soạn)
Thông tin xuất bản H. :Văn hóa - thông tin,2015
Mô tả vật lý 200 tr ;21 cm
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(5): KM037626-30
00000000naa a2200000 a 4500
00117146
0021
004LTGU150017461
008150914s2015 vm| vie
0091 0
039|y20150914094800|zlibol5
040|aTGULIB
041|avie
082|a959.704092|bHoc
245|aHồ Chí Minh và niềm tin tất thắng :|bBắc Nam sum họp một nhà /|cVũ Kim Yến (sưu tầm và biên soạn)
260|aH. :|bVăn hóa - thông tin,|c2015
300|a200 tr ;|c21 cm
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(5): KM037626-30
890|a5|b6|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 KM037630 Kho Sách tham khảo 959.704092 Hoc Sách giáo trình 5
2 KM037629 Kho Sách tham khảo 959.704092 Hoc Sách giáo trình 4
3 KM037628 Kho Sách tham khảo 959.704092 Hoc Sách giáo trình 3
4 KM037627 Kho Sách tham khảo 959.704092 Hoc Sách giáo trình 2
5 KM037626 Kho Sách tham khảo 959.704092 Hoc Sách giáo trình 1