thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 641.2 LE-M
    Nhan đề: Công nghệ sản xuất rượu vang /

DDC 641.2
Tác giả CN Lê Văn Việt Mẫn
Nhan đề Công nghệ sản xuất rượu vang /Lê Văn Việt Mẫn
Thông tin xuất bản Tp. HCM :Đại học quốc gia,2011
Mô tả vật lý 438 tr ;24 cm
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(5): CNTP000174, CNTP000193-6
00000000naa a2200000 a 4500
00117157
0021
004LTGU150017472
008150914s2011 vm| vie
0091 0
039|y20150914104900|zlibol5
040|aTGULIB
041|avie
082|a641.2|bLE-M
1001|aLê Văn Việt Mẫn
245|aCông nghệ sản xuất rượu vang /|cLê Văn Việt Mẫn
260|aTp. HCM :|bĐại học quốc gia,|c2011
300|a438 tr ;|c24 cm
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(5): CNTP000174, CNTP000193-6
890|a5|b7|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 CNTP000196 Kho Sách giáo trình 641.2 LE-M Sách giáo trình 5
2 CNTP000195 Kho Sách giáo trình 641.2 LE-M Sách giáo trình 4
3 CNTP000194 Kho Sách giáo trình 641.2 LE-M Sách giáo trình 3
4 CNTP000193 Kho Sách giáo trình 641.2 LE-M Sách giáo trình 2
5 CNTP000174 Kho Sách giáo trình 641.2 LE-M Sách giáo trình 1