thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 658.8 PH-H
    Nhan đề: Quản trị thương hiệu /
DDC 658.8
Tác giả CN Phạm Thị Lan Hương (chủ biên)
Nhan đề Quản trị thương hiệu /Phạm Thị Lan Hương (chủ biên), Lê Thế Giới, Lê Thị Minh Hằng
Thông tin xuất bản H. :Tài chính,2014
Mô tả vật lý 301 tr ;24 cm
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(10): KT006109-13, KT006690-4
00000000naa a2200000 a 4500
00117183
0021
004LTGU150017498
008150915s2014 vm| vie
0091 0
039|y20150915091900|zlibol5
040|aTGULIB
041|avie
082|a658.8|bPH-H
1001|aPhạm Thị Lan Hương (chủ biên)
245|aQuản trị thương hiệu /|cPhạm Thị Lan Hương (chủ biên), Lê Thế Giới, Lê Thị Minh Hằng
260|aH. :|bTài chính,|c2014
300|a301 tr ;|c24 cm
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(10): KT006109-13, KT006690-4
890|a10|b52|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KT006694 Kho Sách giáo trình 658.8 PH-H Sách giáo trình 10
2 KT006693 Kho Sách giáo trình 658.8 PH-H Sách giáo trình 9 Hạn trả:30-05-2022
3 KT006692 Kho Sách giáo trình 658.8 PH-H Sách giáo trình 8
4 KT006691 Kho Sách giáo trình 658.8 PH-H Sách giáo trình 7
5 KT006690 Kho Sách giáo trình 658.8 PH-H Sách giáo trình 6
6 KT006113 Kho Sách giáo trình 658.8 PH-H Sách giáo trình 5 Hạn trả:23-05-2022
7 KT006112 Kho Sách giáo trình 658.8 PH-H Sách giáo trình 4
8 KT006111 Kho Sách giáo trình 658.8 PH-H Sách giáo trình 3
9 KT006110 Kho Sách giáo trình 658.8 PH-H Sách giáo trình 2 Hạn trả:30-05-2022
10 KT006109 Kho Sách giáo trình 658.8 PH-H Sách giáo trình 1