thông tin biểu ghi

DDC 657
Tác giả CN Võ Văn Nhị (Chủ biên)
Nhan đề Kế toán tài chính :Sách dùng cho sinh viên các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp khối ngành kinh tế /Võ Văn Nhị (Chủ biên), Trần Anh Hoa, Phạm Ngọc Toàn, Trần Thị Thanh Hải
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 8 (Đã chỉnh lý bổ sung theo Thông tư 200/TT-BTC ngày 22-12-2014)
Thông tin xuất bản Tp.Hồ Chí Minh :Kinh tế Tp. HCM,2015
Mô tả vật lý 906 tr ;24 cm
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(3): KT006803-5
00000000naa a2200000 a 4500
00118410
0022
004LTGU160018725
008160803s2015 vm| vie
0091 0
039|y20160803152100|zlibol5
040|aTGULIB
041|avie
082|a657|bVO-N
1001|aVõ Văn Nhị (Chủ biên)
245|aKế toán tài chính :|bSách dùng cho sinh viên các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp khối ngành kinh tế /|cVõ Văn Nhị (Chủ biên), Trần Anh Hoa, Phạm Ngọc Toàn, Trần Thị Thanh Hải
250|aTái bản lần thứ 8 (Đã chỉnh lý bổ sung theo Thông tư 200/TT-BTC ngày 22-12-2014)
260|aTp.Hồ Chí Minh :|bKinh tế Tp. HCM,|c2015
300|a906 tr ;|c24 cm
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(3): KT006803-5
890|a3|b11|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 KT006805 Kho Sách giáo trình 657 VO-N Sách tham khảo tiếng Việt 3
2 KT006804 Kho Sách giáo trình 657 VO-N Sách tham khảo tiếng Việt 2
3 KT006803 Kho Sách giáo trình 657 VO-N Sách tham khảo tiếng Việt 1