thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 657 VU-P
    Nhan đề: 140 sơ đồ kế toán doanh nghiệp hệ thống tài khoản danh mục và biểu mẫu chứng từ sổ kế toán - mẫu báo cáo tài chính :

DDC 657
Tác giả CN Vũ Thu Phương
Nhan đề 140 sơ đồ kế toán doanh nghiệp hệ thống tài khoản danh mục và biểu mẫu chứng từ sổ kế toán - mẫu báo cáo tài chính :Theo thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính /Vũ Thu Phương (Biên soạn và hệ thống)
Thông tin xuất bản H. :Tài chính,2018
Mô tả vật lý 425 tr ;28 cm
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(2): KT008137-8
00000000naa a2200000 a 4500
00121702
0022
004LTGU190022017
008191203s2018 vm| vie
0091 0
039|y20191203235700|zlibol5
040|aTGULIB
041|avie
082|a657|bVU-P
1001|aVũ Thu Phương
245|a140 sơ đồ kế toán doanh nghiệp hệ thống tài khoản danh mục và biểu mẫu chứng từ sổ kế toán - mẫu báo cáo tài chính :|bTheo thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính /|cVũ Thu Phương (Biên soạn và hệ thống)
260|aH. :|bTài chính,|c2018
300|a425 tr ;|c28 cm
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(2): KT008137-8
890|a2|b11|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 KT008138 Kho Sách giáo trình 657 VU-P Sách tham khảo tiếng Việt 2
2 KT008137 Kho Sách giáo trình 657 VU-P Sách tham khảo tiếng Việt 1