thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 320.1 Tap
    Nhan đề: Tập bài giảng lý luận về nhà nước /

DDC 320.1
Nhan đề Tập bài giảng lý luận về nhà nước / Phan Nhật Thanh, Đỗ Minh Khôi, Vũ Thị Bích Hường...
Lần xuất bản Tái bản lần 1, có sửa đổi và bổ sung
Thông tin xuất bản H. : Hồng Đức ; Hội Luật gia Việt Nam, 2019
Mô tả vật lý 291tr. ; 21cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh
Tóm tắt Các vấn đề lý luận về nhà nước: nguồn gốc, bản chất, các kiểu và hình thức nhà nước, chức năng, bộ máy nhà nước, nhà nước trong hệ thống chính trị, nhà nước XHCN, những vấn đề cơ bản về nhà nước pháp quyền
Từ khóa Lí luận
Từ khóa Nhà nước
Từ khóa Pháp luật
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(7): 101000720-6
00000000nam#a2200000ui#4500
00122342
0021
004E5AC2F7F-34D4-4962-9B8F-87A3FFE7B5B0
005202012010935
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786048969042|c51000 VNĐ
039|a20201201093513|bquyenntl|c20201201072937|dhoangnh|y20201201072810|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a320.1|bTap
245 |aTập bài giảng lý luận về nhà nước / |cPhan Nhật Thanh, Đỗ Minh Khôi, Vũ Thị Bích Hường...
250 |aTái bản lần 1, có sửa đổi và bổ sung
260 |aH. : |bHồng Đức ; Hội Luật gia Việt Nam, |c2019
300 |a291tr. ; |c21cm.
500|aĐTTS ghi: Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh
520 |aCác vấn đề lý luận về nhà nước: nguồn gốc, bản chất, các kiểu và hình thức nhà nước, chức năng, bộ máy nhà nước, nhà nước trong hệ thống chính trị, nhà nước XHCN, những vấn đề cơ bản về nhà nước pháp quyền
653 |aLí luận
653 |aNhà nước
653 |aPháp luật
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(7): 101000720-6
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/101000725thumbimage.jpg
890|a7|b2|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101000720 Kho Sách giáo trình 320.1 Tap Sách giáo trình 1
2 101000721 Kho Sách giáo trình 320.1 Tap Sách giáo trình 2
3 101000722 Kho Sách giáo trình 320.1 Tap Sách giáo trình 3 Hạn trả:24-05-2024
4 101000723 Kho Sách giáo trình 320.1 Tap Sách giáo trình 4 Hạn trả:24-10-2022
5 101000724 Kho Sách giáo trình 320.1 Tap Sách giáo trình 5
6 101000725 Kho Sách giáo trình 320.1 Tap Sách giáo trình 6
7 101000726 Kho Sách giáo trình 320.1 Tap Sách giáo trình 7