thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 340 VU-L
    Nhan đề: Giáo trình Lý luận chung về nhà nước và pháp luật :

DDC 340
Tác giả CN Vũ Trọng Lâm
Nhan đề Giáo trình Lý luận chung về nhà nước và pháp luật : Dành cho đào tạo đại học, sau đại học và trên đại học ngành Luật / Vũ Trọng Lâm (ch.b.), Nguyễn Văn Động, Đinh Ngọc Thắng...
Lần xuất bản Tái bản có chỉnh sửa, bổ sung
Thông tin xuất bản H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2020
Mô tả vật lý 523tr. ; 24cm.
Tóm tắt Trình bày những lý luận chung về nhà nước và pháp luật; các khái niệm cơ bản, các hình thức nhà nước nhà nước chủ nô, nhà nước phong kiến, nhà nước tư sản, nhà nước xã hội chủ nghĩa, nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Những lý luận chung, những khái niệm cơ bản về pháp luật, pháp luật chủ nô, pháp luật phong kiến và pháp luật tư sản, pháp luật xã hội chủ nghĩa, pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Từ khóa Lí luận
Từ khóa Nhà nước
Từ khóa Pháp luật
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(3): 101000825-7
00000000nam#a2200000ui#4500
00125585
0021
004EBE73841-812D-4152-B5F2-E0612AC6AF62
005202102010833
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786045756386|c197000 VNĐ
039|a20210201083318|bquyenntl|y20210128155837|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a340|bVU-L
100 |aVũ Trọng Lâm
245 |aGiáo trình Lý luận chung về nhà nước và pháp luật : |bDành cho đào tạo đại học, sau đại học và trên đại học ngành Luật / |cVũ Trọng Lâm (ch.b.), Nguyễn Văn Động, Đinh Ngọc Thắng...
250 |aTái bản có chỉnh sửa, bổ sung
260 |aH. : |bChính trị Quốc gia Sự thật, |c2020
300 |a523tr. ; |c24cm.
520 |aTrình bày những lý luận chung về nhà nước và pháp luật; các khái niệm cơ bản, các hình thức nhà nước nhà nước chủ nô, nhà nước phong kiến, nhà nước tư sản, nhà nước xã hội chủ nghĩa, nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Những lý luận chung, những khái niệm cơ bản về pháp luật, pháp luật chủ nô, pháp luật phong kiến và pháp luật tư sản, pháp luật xã hội chủ nghĩa, pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam
653 |aLí luận
653 |aNhà nước
653 |aPháp luật
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(3): 101000825-7
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/101000825thumbimage.jpg
890|a3|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101000825 Kho Sách giáo trình 340 VU-L Sách giáo trình 1 Hạn trả:24-05-2024
2 101000826 Kho Sách giáo trình 340 VU-L Sách giáo trình 2
3 101000827 Kho Sách giáo trình 340 VU-L Sách giáo trình 3