thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 625.7 NG-T
    Nhan đề: Thực nghiệm đánh giá mô đun đàn hồi của đất đắp nền đường khi thay đổi độ ẩm và thành phần hạt :

DDC 625.7
Tác giả CN Nguyễn Ngọc Thắng
Nhan đề Thực nghiệm đánh giá mô đun đàn hồi của đất đắp nền đường khi thay đổi độ ẩm và thành phần hạt : Sách chuyên khảo / Nguyễn Ngọc Thắng (Ch.b.), Phan Quang Chiêu, Võ Ngọc Hà
Thông tin xuất bản H. : Khoa học và kỹ thuật, 2022
Mô tả vật lý 168tr. : bảng biểu ; 30cm.
Tóm tắt Trình bày nghiên cứu xác định mức độ ảnh hưởng của độ ẩm và thành phần hạt mịn hơn 0.075mm đến mô đun đàn hồi của nền đường đắp bằng đất sét pha cát vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đề xuất phương pháp ước tính mô đun đàn hồi của nền đường đắp bằng đất sét pha cát vùng đồng bằng sông Cửu Long. Kiến nghị tương quan về mô đun đàn hồi giữa kết quả thí nghiệm bàn nén tải trọng tĩnh ở hiện trường với nén ba trục trong phòng...
Từ khóa Độ ẩm
Từ khóa Đường giao thông
Từ khóa Thành phần hạt
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(20): 101001024-43
00000000nam#a2200000ui#4500
00129247
0021
0046519A914-023B-4EE9-8BC3-97A8CE9CD826
005202203011456
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786046721949|c156000 VNĐ
039|a20220301145637|bhoangnh|y20220301143123|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a625.7|bNG-T
100 |aNguyễn Ngọc Thắng
245 |aThực nghiệm đánh giá mô đun đàn hồi của đất đắp nền đường khi thay đổi độ ẩm và thành phần hạt : |bSách chuyên khảo / |cNguyễn Ngọc Thắng (Ch.b.), Phan Quang Chiêu, Võ Ngọc Hà
260 |aH. : |bKhoa học và kỹ thuật, |c2022
300 |a168tr. : |bbảng biểu ; |c30cm.
520 |aTrình bày nghiên cứu xác định mức độ ảnh hưởng của độ ẩm và thành phần hạt mịn hơn 0.075mm đến mô đun đàn hồi của nền đường đắp bằng đất sét pha cát vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đề xuất phương pháp ước tính mô đun đàn hồi của nền đường đắp bằng đất sét pha cát vùng đồng bằng sông Cửu Long. Kiến nghị tương quan về mô đun đàn hồi giữa kết quả thí nghiệm bàn nén tải trọng tĩnh ở hiện trường với nén ba trục trong phòng...
653 |aĐộ ẩm
653 |aĐường giao thông
653 |aThành phần hạt
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(20): 101001024-43
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/101001024thumbimage.jpg
890|a20|b0|c1|d6
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101001024 Kho Sách giáo trình 625.7 NG-T Sách giáo trình 1
2 101001025 Kho Sách giáo trình 625.7 NG-T Sách giáo trình 2
3 101001026 Kho Sách giáo trình 625.7 NG-T Sách giáo trình 3
4 101001027 Kho Sách giáo trình 625.7 NG-T Sách giáo trình 4
5 101001028 Kho Sách giáo trình 625.7 NG-T Sách giáo trình 5
6 101001029 Kho Sách giáo trình 625.7 NG-T Sách giáo trình 6
7 101001030 Kho Sách giáo trình 625.7 NG-T Sách giáo trình 7
8 101001031 Kho Sách giáo trình 625.7 NG-T Sách giáo trình 8
9 101001032 Kho Sách giáo trình 625.7 NG-T Sách giáo trình 9
10 101001033 Kho Sách giáo trình 625.7 NG-T Sách giáo trình 10