thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 664 NG-P
    Nhan đề: Tài liệu giảng dạy phát triển sản phẩm :
DDC 664
Tác giả CN Nguyễn Vân Ngọc Phượng
Nhan đề Tài liệu giảng dạy phát triển sản phẩm : Dùng cho sinh viên đại học / Nguyễn Vân Ngọc Phượng
Thông tin xuất bản Tiền Giang, 2021
Mô tả vật lý 41tr. ; cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Hội đồng Khoa học và Đào tạo. Khoa Nông nghiệp và Công nghệ thực phẩm
Từ khóa Phát triển
Từ khóa Sản phẩm
Địa chỉ Thư Viện Đại học Tiền Giang
00000000nam#a2200000ui#4500
00130272
0021
00431294C72-00D1-44C1-962C-795559C4D834
005202203230927
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20220323092744|zquyenntl
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a664|bNG-P
100 |aNguyễn Vân Ngọc Phượng
245 |aTài liệu giảng dạy phát triển sản phẩm : |bDùng cho sinh viên đại học / |cNguyễn Vân Ngọc Phượng
260 |aTiền Giang, |c2021
300 |a41tr. ; |ccm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Hội đồng Khoa học và Đào tạo. Khoa Nông nghiệp và Công nghệ thực phẩm
653 |aPhát triển
653 |aSản phẩm
852 |aThư Viện Đại học Tiền Giang
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/phattiensanpham-thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d6
Không tìm thấy biểu ghi nào