thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 338.9 TR-L
    Nhan đề: Tiềm năng bảo tồn biển hướng tới phát triển bền vững huyện đảo Trường Sa, Việt Nam :
DDC 338.9
Tác giả CN Trần Đình Lân
Nhan đề Tiềm năng bảo tồn biển hướng tới phát triển bền vững huyện đảo Trường Sa, Việt Nam : Sách chuyên khảo / Trần Đình Lân (Ch.b.), Nguyễn Văn Quân, Vũ Mạnh Hùng...
Thông tin xuất bản H. : Khoa học tự nhiên và Công nghệ Việt Nam, 2021
Mô tả vật lý 286tr. : minh họa ; 24cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Từ khóa Trường Sa
Từ khóa Phát triển bền vững
Từ khóa Môi trường biển
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(1): 102004303
00000000nam#a2200000ui#4500
00130290
0022
00412969CC3-EC1A-4386-B848-2FFD99214236
005202204211057
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a9786049988653
039|a20220421105752|bhoangnh|y20220421093147|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a338.9|bTR-L
100 |aTrần Đình Lân
245 |aTiềm năng bảo tồn biển hướng tới phát triển bền vững huyện đảo Trường Sa, Việt Nam : |bSách chuyên khảo / |cTrần Đình Lân (Ch.b.), Nguyễn Văn Quân, Vũ Mạnh Hùng...
260 |aH. : |bKhoa học tự nhiên và Công nghệ Việt Nam, |c2021
300 |a286tr. : |bminh họa ; |c24cm.
500 |aĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
653 |aTrường Sa
653 |aPhát triển bền vững
653 |aMôi trường biển
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(1): 102004303
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102004303thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102004303 Kho Sách tham khảo 338.9 TR-L Sách tham khảo tiếng Việt 1