thông tin biểu ghi

DDC 398.2
Tác giả CN Phạm Bá Nhơn
Nhan đề Câu đối toàn thư : Luận văn thi tập - Lời hay ý đẹp
Nhan đề Phạm Bá Nhơn
Thông tin xuất bản H. : Nxb. Hội nhà văn, 2022
Mô tả vật lý 396tr. : hình ảnh ; 23cm.
Tùng thư Lý luận đắc nhân tâm, tác phẩm tiếp sức trong tủ sách làm người
Từ khóa Văn học dân gian
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Câu đối
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(1): 102004749
00000000nam#a2200000ui#4500
00131344
0022
00476A5EF49-2ED6-480F-8F86-173C12B07B17
005202208251425
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786043197150
039|a20220825142559|bquyenntl|c20220824140858|dhoangnh|y20220823095652|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a398.2|bPH-N
100 |aPhạm Bá Nhơn
245 |aCâu đối toàn thư : |bLuận văn thi tập - Lời hay ý đẹp
245|cPhạm Bá Nhơn
260 |aH. : |bNxb. Hội nhà văn, |c2022
300 |a396tr. : |bhình ảnh ; |c23cm.
490 |aLý luận đắc nhân tâm, tác phẩm tiếp sức trong tủ sách làm người
653 |aVăn học dân gian
653 |aViệt Nam
653 |aCâu đối
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(1): 102004749
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102004749thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102004749 Kho Sách tham khảo 398.2 PH-N Sách tham khảo tiếng Việt 1