thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 079.597 Pho
    Nhan đề: Phong cách báo chí Hồ Chí Minh :

DDC 079.597
Nhan đề Phong cách báo chí Hồ Chí Minh : Sách tham khảo / Đồng chủ biên: Phan Văn Thành, Nguyễn Thị Hoài, Nguyễn Kim Dự, Nguyễn Thị Thanh Thảo,...
Thông tin xuất bản Huế : Đại học Huế, 2022
Mô tả vật lý 155tr. ; 19cm.
Tóm tắt Trình bày khái quát các đặc trưng phong cách báo chí Hồ Chí Minh và xây dựng phong cách báo chí Hồ Chí Minh cho đội ngũ nhà báo nước ta hiện nay
Từ khóa Phong cách
Từ khóa Tư tưởng Hồ Chí Minh
Từ khóa Báo chí
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Hoài
Tác giả(bs) CN Phan Văn Thành
Tác giả(bs) CN Nguyễn Trung Hiếu
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(2): 102004753-4
00000000nam#a2200000ui#4500
00131351
0022
00480898B9B-FC56-43F3-AE4A-AA563755634D
005202209061504
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786043375183|c90000 VNĐ
039|a20220906150424|bhoangnh|y20220906091837|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a079.597|bPho
245 |aPhong cách báo chí Hồ Chí Minh : |bSách tham khảo / |cĐồng chủ biên: Phan Văn Thành, Nguyễn Thị Hoài, Nguyễn Kim Dự, Nguyễn Thị Thanh Thảo,...
260 |aHuế : |bĐại học Huế, |c2022
300 |a155tr. ; |c19cm.
520 |aTrình bày khái quát các đặc trưng phong cách báo chí Hồ Chí Minh và xây dựng phong cách báo chí Hồ Chí Minh cho đội ngũ nhà báo nước ta hiện nay
653 |aPhong cách
653 |aTư tưởng Hồ Chí Minh
653 |aBáo chí
700 |aNguyễn Thị Hoài|ech.b
700 |aPhan Văn Thành|ech.b
700 |aNguyễn Trung Hiếu|eb.s.
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(2): 102004753-4
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102004754thumbimage.jpg
890|a2|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102004753 Kho Sách tham khảo 079.597 Pho Sách tham khảo tiếng Việt 1
2 102004754 Kho Sách tham khảo 079.597 Pho Sách tham khảo tiếng Việt 2