thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 335.4346 Pho
    Nhan đề: Phong cách sống Hồ Chí Minh :

DDC 335.4346
Nhan đề Phong cách sống Hồ Chí Minh : Sách tham khảo / B.s.: Nguyễn Ngô Hải Triết Học, Nguyễn Thị Hoài, Bùi Minh Nghĩa, Lê Thị Phương Thủy,...
Thông tin xuất bản Huế : Đại học Huế, 2022
Mô tả vật lý 159tr. ; 21cm.
Tóm tắt Trình bày khái quát các đặc trưng phong cách sống Hồ Chí Minh và xây dựng phong cách sống Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay
Từ khóa Hồ Chí Minh
Từ khóa Sách tham khảo
Từ khóa Phong cách sống
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Hoài
Tác giả(bs) CN Nguyễn Ngô Hải Triết Học
Tác giả(bs) CN Nguyễn Trung Hiếu
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(2): 102004755-6
00000000nam#a2200000ui#4500
00131352
0022
0042373FD52-6313-495D-A237-0B9D8CEFB94D
005202209061505
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786043373738|c72000 VNĐ
039|a20220906150500|bhoangnh|y20220906092957|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a335.4346|bPho
245 |aPhong cách sống Hồ Chí Minh : |bSách tham khảo / |cB.s.: Nguyễn Ngô Hải Triết Học, Nguyễn Thị Hoài, Bùi Minh Nghĩa, Lê Thị Phương Thủy,...
260 |aHuế : |bĐại học Huế, |c2022
300 |a159tr. ; |c21cm.
520 |aTrình bày khái quát các đặc trưng phong cách sống Hồ Chí Minh và xây dựng phong cách sống Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay
653 |aHồ Chí Minh
653 |aSách tham khảo
653 |aPhong cách sống
700 |aNguyễn Thị Hoài|ech.b.
700 |aNguyễn Ngô Hải Triết Học|ech.b.
700 |aNguyễn Trung Hiếu|eb.s.
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(2): 102004755-6
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102004756thumbimage.jpg
890|a2|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102004755 Kho Sách tham khảo 335.4346 Pho Sách tham khảo tiếng Việt 1
2 102004756 Kho Sách tham khảo 335.4346 Pho Sách tham khảo tiếng Việt 2