thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 808.5 LI-T
    Nhan đề: Phương pháp hùng biện /

DDC 808.5
Tác giả CN Liêu Chí Trung
Nhan đề Phương pháp hùng biện / Liêu Chí Trung
Lần xuất bản In lần thứ 3, có chỉnh sửa, bổ sung
Thông tin xuất bản H. : Lao động, 2022
Mô tả vật lý 415tr. ; 21cm.
Tóm tắt Giới thiệu và trình bày ý nghĩa, giá trị của hùng biện; Những nguyên tắc cơ bản của hùng biện, công việc, những thao tác cụ thể, chi tiết cần thực hiện để có thể hùng biện và trở thành nhà hùng biện
Từ khóa Giao tiếp
Từ khóa Diễn thuyết
Từ khóa Hùng biện
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(2): 102005001-2
00000000nam#a2200000ui#4500
00131485
0022
004FD689EFC-A39E-4F32-B5CA-DAAD1D6660E4
005202211250956
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786043609752|c300000 VNĐ
039|a20221125095637|bhoangnh|y20221125083901|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a808.5|bLI-T
100 |aLiêu Chí Trung
245 |aPhương pháp hùng biện / |cLiêu Chí Trung
250 |aIn lần thứ 3, có chỉnh sửa, bổ sung
260 |aH. : |bLao động, |c2022
300 |a415tr. ; |c21cm.
520 |aGiới thiệu và trình bày ý nghĩa, giá trị của hùng biện; Những nguyên tắc cơ bản của hùng biện, công việc, những thao tác cụ thể, chi tiết cần thực hiện để có thể hùng biện và trở thành nhà hùng biện
653 |aGiao tiếp
653 |aDiễn thuyết
653 |aHùng biện
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(2): 102005001-2
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102005001thumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102005001 Kho Sách tham khảo 808.5 LI-T Sách tham khảo tiếng Việt 1
2 102005002 Kho Sách tham khảo 808.5 LI-T Sách tham khảo tiếng Việt 2