thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 636.5 NG-H
    Nhan đề: Vi rút vi khuẩn gây bệnh trên gia cầm thuỷ cầm :

DDC 636.5
Tác giả CN Nguyễn Đức Hiền
Nhan đề Vi rút vi khuẩn gây bệnh trên gia cầm thuỷ cầm : = Viral, bacterial infectious diseases of poultry and waterfowl / Nguyễn Đức Hiền
Thông tin xuất bản Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2022
Mô tả vật lý 950tr. : ảnh màu, bảng ; 24cm.
Tóm tắt Trình bày phương pháp phòng chống 13 nhóm virus gây bệnh trong chăn nuôi gia cầm như herpesvirus, coronavirus, parvovirus...; 15 nhóm vi khuẩn gây bệnh như pasteurella, riemerella, clostridium... Hướng dẫn một số kỹ thuật cơ bản trong việc mổ khám để chẩn đoán bệnh tích trên gà và vịt
Từ khóa Vi khuẩn
Từ khóa Gia cầm
Từ khóa Virut
Từ khóa Thủy sản
Từ khóa Gây bệnh
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(2): 101002148-9
00000000nam#a2200000ui#4500
00131666
0021
0041C1B4CC4-25DC-4B18-8AE3-1D7E4F4CF05C
005202303200913
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a978-604-965-957-7
039|a20230320091335|bhoangnh|y20230320082222|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a636.5|bNG-H
100 |aNguyễn Đức Hiền
245 |aVi rút vi khuẩn gây bệnh trên gia cầm thuỷ cầm : |b= Viral, bacterial infectious diseases of poultry and waterfowl / |cNguyễn Đức Hiền
260 |aCần Thơ : |bĐại học Cần Thơ, |c2022
300 |a950tr. : |bảnh màu, bảng ; |c24cm.
520 |aTrình bày phương pháp phòng chống 13 nhóm virus gây bệnh trong chăn nuôi gia cầm như herpesvirus, coronavirus, parvovirus...; 15 nhóm vi khuẩn gây bệnh như pasteurella, riemerella, clostridium... Hướng dẫn một số kỹ thuật cơ bản trong việc mổ khám để chẩn đoán bệnh tích trên gà và vịt
653 |aVi khuẩn
653 |aGia cầm
653 |aVirut
653|aThủy sản
653|aGây bệnh
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(2): 101002148-9
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/101002148thumbimage.jpg
890|a2|b3|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101002148 Kho Sách giáo trình 636.5 NG-H Sách giáo trình 1
2 101002149 Kho Sách giáo trình 636.5 NG-H Sách giáo trình 2