thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 959.7 ĐA-H
    Nhan đề: Không gian lịch sử - văn hoá vùng đất Mô Xoài :

DDC 959.7
Tác giả CN Đặng Ngọc Hà
Nhan đề Không gian lịch sử - văn hoá vùng đất Mô Xoài : The historycal - cultural area of Mo Xoai / Đặng Ngọc Hà
Thông tin xuất bản H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023
Mô tả vật lý 400tr. : bảng, hình ảnh ; 21cm.
Tóm tắt Nghiên cứu từng hợp phần/thành tố cấu thành nên không gian lịch sử - văn hoá vùng đất Mô Xoài (Bà Rịa-Vũng Tàu). Phân tích, đánh giá các hợp phần/thành tố cùng mối quan hệ giữa chúng để nhận diện đặc trưng của không gian lịch sử - văn hoá vùng đất Mô Xoài. Phân tích các vấn đề cơ bản trong quá trình phát triển hiện nay của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để tìm hiểu những yếu tố mới và tính kế thừa từ không gian lịch sử - văn hoá vùng đất Mô Xoài
Từ khóa Văn hoá
Từ khóa Lịch sử
Từ khóa Bà Rịa-Vũng Tàu
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(4): 102005446-9
00000000nam#a2200000ui#4500
00134215
0022
00408EC36C0-2D7E-40C7-A32E-61FBDBCBF29D
005202401251033
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786049901652|c9786049901652
039|a20240125103329|bhoangnh|y20240124100810|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a959.7|bĐA-H
100 |aĐặng Ngọc Hà
245 |aKhông gian lịch sử - văn hoá vùng đất Mô Xoài : |bThe historycal - cultural area of Mo Xoai / |cĐặng Ngọc Hà
260 |aH. : |bĐại học Quốc gia Hà Nội, |c2023
300 |a400tr. : |bbảng, hình ảnh ; |c21cm.
520 |aNghiên cứu từng hợp phần/thành tố cấu thành nên không gian lịch sử - văn hoá vùng đất Mô Xoài (Bà Rịa-Vũng Tàu). Phân tích, đánh giá các hợp phần/thành tố cùng mối quan hệ giữa chúng để nhận diện đặc trưng của không gian lịch sử - văn hoá vùng đất Mô Xoài. Phân tích các vấn đề cơ bản trong quá trình phát triển hiện nay của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để tìm hiểu những yếu tố mới và tính kế thừa từ không gian lịch sử - văn hoá vùng đất Mô Xoài
653 |aVăn hoá
653 |aLịch sử
653 |aBà Rịa-Vũng Tàu
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(4): 102005446-9
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102005449thumbimage.jpg
890|a4|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102005446 Kho Sách tham khảo 959.7 ĐA-H Sách tham khảo tiếng Việt 1
2 102005447 Kho Sách tham khảo 959.7 ĐA-H Sách tham khảo tiếng Việt 2
3 102005448 Kho Sách tham khảo 959.7 ĐA-H Sách tham khảo tiếng Việt 3
4 102005449 Kho Sách tham khảo 959.7 ĐA-H Sách tham khảo tiếng Việt 4