thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 636.3 ĐI-B
    Nhan đề: Giáo trình kĩ thuật chăn nuôi dê và thỏ :

DDC 636.3
Nhan đề Giáo trình kĩ thuật chăn nuôi dê và thỏ :sách dùng cho Cao đẳng sư phạm /Đình Văn Bình
Thông tin xuất bản H. :Đại học sư phạm,2007
Mô tả vật lý 150tr. ;24cm
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trìnhĐI-B(44): SP017043-69, SP017115-31
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(5): KM012474-8
00000000nam a2200000 a 4500
0013950
0021
004TVL070004216
008070821s2007 vm| vie
0091 0
039|y20070821104500|zlibol5
040|aTGULIB
041|avie
082|a636.3|bĐI-B
24500|aGiáo trình kĩ thuật chăn nuôi dê và thỏ :|bsách dùng cho Cao đẳng sư phạm /|cĐình Văn Bình
260|aH. :|bĐại học sư phạm,|c2007
300|a150tr. ;|c24cm
852|a100|bKho Sách giáo trình|cĐI-B|j(44): SP017043-69, SP017115-31
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(5): KM012474-8
890|a49|b9|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 KM012474 Kho Sách tham khảo 636.3 ĐI-B Sách giáo trình 1
2 KM012475 Kho Sách tham khảo 636.3 ĐI-B Sách giáo trình 2
3 KM012476 Kho Sách tham khảo 636.3 ĐI-B Sách giáo trình 3
4 KM012477 Kho Sách tham khảo 636.3 ĐI-B Sách giáo trình 4
5 KM012478 Kho Sách tham khảo 636.3 ĐI-B Sách giáo trình 5
6 SP017043 Kho Sách giáo trình 636.3 ĐI-B Sách giáo trình 6
7 SP017044 Kho Sách giáo trình 636.3 ĐI-B Sách giáo trình 7
8 SP017045 Kho Sách giáo trình 636.3 ĐI-B Sách giáo trình 8
9 SP017046 Kho Sách giáo trình 636.3 ĐI-B Sách giáo trình 9
10 SP017047 Kho Sách giáo trình 636.3 ĐI-B Sách giáo trình 10