thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 621.8 NG-T
    Nhan đề: Thiết kế chi tiết máy /

DDC 621.8
Tác giả CN Nguyễn Trọng Hiệp
Nhan đề Thiết kế chi tiết máy /Nguyễn Trọng Hiệp
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 10
Thông tin xuất bản H. :giáo dục,2007
Mô tả vật lý 379tr. ;27cm
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(18): KTCN001520-37
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(2): KM013015, KM013215
00000000nam a2200000 a 4500
0014069
0021
004TVL070004337
008070926s2007 vm| vie
0091 0
039|y20070926140100|zlibol5
040|aTGULIB
082|a621.8|bNG-T
1001|aNguyễn Trọng Hiệp
24500|aThiết kế chi tiết máy /|cNguyễn Trọng Hiệp
250|aTái bản lần thứ 10
260|aH. :|bgiáo dục,|c2007
300|a379tr. ;|c27cm
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(18): KTCN001520-37
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(2): KM013015, KM013215
890|a20|b22|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 KM013015 Kho Sách tham khảo 621.8 NG-T Sách giáo trình 1
2 KM013215 Kho Sách tham khảo 621.8 NG-T Sách giáo trình 2
3 KTCN001520 Kho Sách giáo trình 621.8 NG-T Sách giáo trình 3
4 KTCN001521 Kho Sách giáo trình 621.8 NG-T Sách giáo trình 4
5 KTCN001522 Kho Sách giáo trình 621.8 NG-T Sách giáo trình 5
6 KTCN001523 Kho Sách giáo trình 621.8 NG-T Sách giáo trình 6
7 KTCN001524 Kho Sách giáo trình 621.8 NG-T Sách giáo trình 7
8 KTCN001525 Kho Sách giáo trình 621.8 NG-T Sách giáo trình 8
9 KTCN001526 Kho Sách giáo trình 621.8 NG-T Sách giáo trình 9
10 KTCN001527 Kho Sách giáo trình 621.8 NG-T Sách giáo trình 10