thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 658.4 NG-K
    Nhan đề: Quản trị rủi ro tài chính /

DDC 658.4
Tác giả CN Nguyễn Minh Kiều
Nhan đề Quản trị rủi ro tài chính /Nguyễn Minh Kiều
Thông tin xuất bản H. :Thống kê,2009
Mô tả vật lý 492tr. ;24cm
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(2): KM021207, KM021209
00000000nam#a2200000ui#4500
0016192
0021
004TVL040006467
005202204291018
008040101s2009 vm| vie
0091 0
039|a20220429101815|bquyenntl|y20040101015700|zlibol5
040 |aTGULIB
041 |avie
082 |a658.4|bNG-K
100 |aNguyễn Minh Kiều
245 |aQuản trị rủi ro tài chính /|cNguyễn Minh Kiều
260 |aH. :|bThống kê,|c2009
300 |a492tr. ;|c24cm
852 |a100|bKho Sách tham khảo|j(2): KM021207, KM021209
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/kt001419thumbimage.jpg
890|a20|b19|c1|d6
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 KM021207 Kho Sách tham khảo 658.4 NG-K Sách giáo trình 1
2 KM021209 Kho Sách tham khảo 658.4 NG-K Sách giáo trình 2
3 KT001408 Kho Sách giáo trình 658.4 NG-K Sách giáo trình 3
4 KT001409 Kho Sách giáo trình 658.4 NG-K Sách giáo trình 4
5 KT001410 Kho Sách giáo trình 658.4 NG-K Sách giáo trình 5
6 KT001411 Kho Sách giáo trình 658.4 NG-K Sách giáo trình 6
7 KT001412 Kho Sách giáo trình 658.4 NG-K Sách giáo trình 7
8 KT001413 Kho Sách giáo trình 658.4 NG-K Sách giáo trình 8
9 KT001414 Kho Sách giáo trình 658.4 NG-K Sách giáo trình 9
10 KT001415 Kho Sách giáo trình 658.4 NG-K Sách giáo trình 10