thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 658 CH-W
    Nhan đề: Chiến lược Đại dương xanh =
DDC 658
Tác giả CN Chan Kim, W
Nhan đề Chiến lược Đại dương xanh =Blue ocean strategy :Làm thế nào để tạo khoảng trống thị trường và vô hiệu hoá cạnh tranh /W. Chan Kim, Renee Mauborgne; dịch: Phương Thúy; hiệu đính: Ngô Phương
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 1, có sửa chữa, bổ sung
Thông tin xuất bản H. :Tri thức,2010
Mô tả vật lý 350tr. ;20cm +
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(5): KT001774-8
00000570nam a2200193 4500
0018282
0021
004TVL100008595
008101026s2010 vm| vie
0091 0
039|y20101026090400|zlibol5
040|aTGULIB
041|avie
082|a658|bCH-W
1001|aChan Kim, W
24500|aChiến lược Đại dương xanh =|bBlue ocean strategy :Làm thế nào để tạo khoảng trống thị trường và vô hiệu hoá cạnh tranh /|cW. Chan Kim, Renee Mauborgne; dịch: Phương Thúy; hiệu đính: Ngô Phương
250|aTái bản lần thứ 1, có sửa chữa, bổ sung
260|aH. :|bTri thức,|c2010
300|a350tr. ;|c20cm +|eđĩa
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(5): KT001774-8
890|a5|b2|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KT001774 Kho Sách giáo trình 658 CH-W Sách giáo trình 1
2 KT001775 Kho Sách giáo trình 658 CH-W Sách giáo trình 2
3 KT001776 Kho Sách giáo trình 658 CH-W Sách giáo trình 3 Hạn trả:08-07-2021
4 KT001777 Kho Sách giáo trình 658 CH-W Sách giáo trình 4
5 KT001778 Kho Sách giáo trình 658 CH-W Sách giáo trình 5