thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 658.5 NG-Đ
    Nhan đề: Quản trị chất lượng /
DDC 658.5
Tác giả CN Nguyễn Kim Định
Nhan đề Quản trị chất lượng /Nguyễn Kim Định
Thông tin xuất bản H. :Tài chính,2010
Mô tả vật lý 460tr. ;24cm
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(10): KT001328-34, KT003748, KT003945, KT004016
00000000nam#a2200000ui#4500
0018397
0021
004TVL100008710
005202204221523
008101027s2010 vm| vie
0091 0
039|a20220422152323|bquyenntl|y20101027141400|zlibol5
040 |aTGULIB
082 |a658.5|bNG-Đ
100 |aNguyễn Kim Định
245 |aQuản trị chất lượng /|cNguyễn Kim Định
260 |aH. :|bTài chính,|c2010
300 |a460tr. ;|c24cm
852 |a100|bKho Sách giáo trình|j(10): KT001328-34, KT003748, KT003945, KT004016
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/kt003748thumbimage.jpg
890|a10|b0|c1|d6
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KT001328 Kho Sách giáo trình 658.5 NG-Đ Sách giáo trình 1
2 KT001329 Kho Sách giáo trình 658.5 NG-Đ Sách giáo trình 2
3 KT001330 Kho Sách giáo trình 658.5 NG-Đ Sách giáo trình 3
4 KT001331 Kho Sách giáo trình 658.5 NG-Đ Sách giáo trình 4
5 KT001332 Kho Sách giáo trình 658.5 NG-Đ Sách giáo trình 5
6 KT001333 Kho Sách giáo trình 658.5 NG-Đ Sách giáo trình 6
7 KT001334 Kho Sách giáo trình 658.5 NG-Đ Sách giáo trình 7
8 KT003748 Kho Sách giáo trình 658.5 NG-Đ Sách giáo trình 8
9 KT003945 Kho Sách giáo trình 658.5 NG-Đ Sách giáo trình 9
10 KT004016 Kho Sách giáo trình 658.5 NG-Đ Sách giáo trình 10