thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 658.3 VU-T
    Nhan đề: Quản trị hành chính văn phòng =
DDC 658.3
Tác giả CN Vương Thị Kim Thanh
Nhan đề Quản trị hành chính văn phòng =Adminis trative pffice management /Vương Thị Kim Thanh
Thông tin xuất bản H. :Thống kê,2009
Mô tả vật lý 429tr. ;24cm
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảoVU-T(1): KM033302
00000000nam#a2200000ui#4500
0018414
0021
004TVL100008727
005202204221522
008101027s2009 vm| vie
0091 0
039|a20220422152254|bquyenntl|y20101027145200|zlibol5
040 |aTGULIB
082 |a658.3|bVU-T
100 |aVương Thị Kim Thanh
245 |aQuản trị hành chính văn phòng =|bAdminis trative pffice management /|cVương Thị Kim Thanh
260 |aH. :|bThống kê,|c2009
300 |a429tr. ;|c24cm
852 |a100|bKho Sách tham khảo|j(1): KM033302|cVU-T
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/kt001442thumbimage.jpg
890|a17|b3|c1|d6
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM033302 Kho Sách tham khảo 658.3 VU-T Sách giáo trình 1
2 KT001436 Kho Sách giáo trình 658.3 VU-T Sách giáo trình 2
3 KT001437 Kho Sách giáo trình 658.3 VU-T Sách giáo trình 3
4 KT001438 Kho Sách giáo trình 658.3 VU-T Sách giáo trình 4
5 KT001439 Kho Sách giáo trình 658.3 VU-T Sách giáo trình 5
6 KT001440 Kho Sách giáo trình 658.3 VU-T Sách giáo trình 6
7 KT001441 Kho Sách giáo trình 658.3 VU-T Sách giáo trình 7
8 KT001442 Kho Sách giáo trình 658.3 VU-T Sách giáo trình 8
9 KT001443 Kho Sách giáo trình 658.3 VU-T Sách giáo trình 9
10 KT001444 Kho Sách giáo trình 658.3 VU-T Sách giáo trình 10