thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 330 BU-T
    Nhan đề: Toán kinh tế /

DDC 330
Tác giả CN Bùi Minh Trí
Nhan đề Toán kinh tế /Bùi Minh Trí
Lần xuất bản Tái bản lần thứ tư
Thông tin xuất bản H. :Bách khoa - Hà Nội,2013
Mô tả vật lý 271 tr ;24 cm
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(8): KT005382-4, KT005847-51
00000000naa a2200000 a 4500
00116372
0021
004LTGU140016687
008140827s2013 vm| vie
0091 0
039|y20140827154500|zlibol5
040|aTGULIB
041|avie
082|a330|bBU-T
1001|aBùi Minh Trí
245|aToán kinh tế /|cBùi Minh Trí
250|aTái bản lần thứ tư
260|aH. :|bBách khoa - Hà Nội,|c2013
300|a271 tr ;|c24 cm
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(8): KT005382-4, KT005847-51
890|a8|b2|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 KT005851 Kho Sách giáo trình 330 BU-T Sách giáo trình 8
2 KT005850 Kho Sách giáo trình 330 BU-T Sách giáo trình 7
3 KT005849 Kho Sách giáo trình 330 BU-T Sách giáo trình 6 Hạn trả:28-09-2023
4 KT005848 Kho Sách giáo trình 330 BU-T Sách giáo trình 5
5 KT005847 Kho Sách giáo trình 330 BU-T Sách giáo trình 4
6 KT005384 Kho Sách giáo trình 330 BU-T Sách giáo trình 3
7 KT005383 Kho Sách giáo trình 330 BU-T Sách giáo trình 2
8 KT005382 Kho Sách giáo trình 330 BU-T Sách giáo trình 1